ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ EFPIA

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Η Amgen έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης των κωδίκων πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA).

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

 • Δωρεές
  Θα δημοσιοποιήσουμε τις δωρεές και επιχορηγήσεις που παρέχουμε στους Ε.Υ.Φ. που υποστηρίζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την έρευνα ή την εκπαίδευση.
 • Συμμετοχή στις δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
  Θα δημοσιοποιήσουμε συνεισφορές για τη κάλυψη του κόστους των εκδηλώσεων (αμοιβές, σχετιζόμενα έξοδα και χορηγίες) που διοργανώνονται από Ε.Υ.Φ. για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας (Ε.Υ.)
 • Αμοιβές για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Θα δημοσιοποιήσουμε αμοιβές και σχετιζόμενα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen συμβάλλεται με ένα Ε.Υ.Φ. που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.)

 • Αμοιβές για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Θα δημοσιοποιήσουμε αμοιβές και σχετιζόμενα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen συμβάλλεται με ένα Ε.Υ. ο οποίος μιλά για λογαριασμό μας ή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή στις δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
  Θα δημοσιοποιήσουμε τα κόστη εγγραφής, μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen επιχορηγεί (χρηματοδοτεί) Ε.Υ. για να παρακολουθήσουν επιστημονικές ή και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) σχετιζόμενες με Έρευνα και Ανάπτυξη
Θα κάνουμε συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των Μ.Α. που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή i) μη-κλινικών μελετών, ii) κλινικών μελετών και iii) προοπτικών μη παρεμβατικών μελετών. Μ.Α. που αφορούν σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με Έρευνα και Ανάπτυξη (π.χ. investigator meetings), θα δημοσιοποιούνται και αυτές συγκεντρωτικά.

Χρηματοδότηση Συλλόγων Ασθενών
Θα δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για τη συνεργασία μας με συλλόγους ασθενών συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις δραστηριότητες και το επίπεδο της χρηματοδότησης

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις , παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση disclosure-greece@amgen.com