Η Amgen έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης των κωδίκων πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA).

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

 • Δωρεές
  Θα δημοσιοποιήσουμε τις δωρεές και επιχορηγήσεις που παρέχουμε στους Ε.Υ.Φ. που υποστηρίζουν την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την έρευνα ή την εκπαίδευση.
 • Συμμετοχή στις δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
  Θα δημοσιοποιήσουμε συνεισφορές για τη κάλυψη του κόστους των εκδηλώσεων (αμοιβές, σχετιζόμενα έξοδα και χορηγίες) που διοργανώνονται από Ε.Υ.Φ. για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας (Ε.Υ.)
 • Αμοιβές για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Θα δημοσιοποιήσουμε αμοιβές και σχετιζόμενα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen συμβάλλεται με ένα Ε.Υ.Φ. που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.)

 • Αμοιβές για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Θα δημοσιοποιήσουμε αμοιβές και σχετιζόμενα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen συμβάλλεται με ένα Ε.Υ. ο οποίος μιλά για λογαριασμό μας ή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή στις δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονικές ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
  Θα δημοσιοποιήσουμε τα κόστη εγγραφής, μεταφοράς και διαμονής, όταν η Amgen επιχορηγεί (χρηματοδοτεί) Ε.Υ. για να παρακολουθήσουν επιστημονικές ή και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Μεταφορές Αξίας (Μ.Α.) σχετιζόμενες με Έρευνα και Ανάπτυξη

Θα κάνουμε συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των Μ.Α. που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή i) μη-κλινικών μελετών, ii) κλινικών μελετών και iii) προοπτικών μη παρεμβατικών μελετών. Μ.Α. που αφορούν σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με Έρευνα και Ανάπτυξη (π.χ. investigator meetings), θα δημοσιοποιούνται και αυτές συγκεντρωτικά.

Χρηματοδότηση Συλλόγων Ασθενών

Θα δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για τη συνεργασία μας με συλλόγους ασθενών συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις δραστηριότητες και το επίπεδο της χρηματοδότησης

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις , παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση disclosure-greece@amgen.com

Έκθεση Μεταφοράς Αξίας 2022 (ενημέρωση 01.06.2023)
Έκθεση Μεταφοράς Αξίας 2021 (ενημέρωση 27.06.2022)
Έκθεση Μεταφοράς Αξίας 2020 (ενημέρωση 29.06.2021)
Έκθεση Μεταφοράς Αξίας 2019 (ενημέρωση 29.06.2020)
Μεθοδολογικό Σημείωμα
EFPIA & Local Industry Association Disclosure Codes Methodological Note (English)
Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme
Γνωστοποίηση για δημοσιοποίηση παροχών 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

a close up of a logo and text

Έκθεση Μεταφοράς Αξίας 2022

Ενημέρωση 01.06.2023
a close up of a logo and text

Μεθοδολογικό σημείωμα

Κώδικες Δημοσιοποίησης EFPIA και Τοπικής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών
a close up of a logo and text

Amgen EFPIA Disclosure 2023 Code Self-Certification Scheme

Amgen EFPIA Disclosure 2023 Code Self-Certification Scheme
a close up of a logo and text

Γνωστοποίηση για δημοσιοποίηση παροχών

Γνωστοποίηση για δημοσιοποίηση από την Amgen Hellas παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)