• 1. Σε ποιες περιπτώσεις συλλέγει η Amgen προσωπικές πληροφορίες για εσάς;

  • Όταν αλληλεπιδράτε με την Amgen και τους εκπροσώπους μας.
  • Όταν συμμετέχετε σε, ή ζητάτε να ληφθείτε υπόψη για, δραστηριότητες που σχετίζονται με την Amgen, όπως κλινικές μελέτες, συμβουλευτικές επιτροπές ή εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Από τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης επαγγελματικές πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας ( π.χ. όνομα, στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και ειδικότητα) .
  • Από την Amgen ή από ιστότοπους ή κινητές εφαρμογές τρίτων ("apps") που σας ζητούν να δώσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου.
  • Όταν συμμετέχετε σε μια εκδήλωση ή σε ένα συνέδριο που σχετίζεται με την Amgen, η Amgen μπορεί να λαμβάνει προσωπικά σας στοιχεία από τον διοργανωτή, όπως περιγράφεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του.
 • 2. Γιατί η Amgen επεξεργάζεται πληροφορίες για εσάς;

  Η Amgen μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες για εσάς για κάποιον από τους ακόλουθους νομικούς λόγους: (Α) για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, (Β) σε περιπτώσεις όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, (Γ) για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Amgen και (Δ) για λόγους εκτέλεσης κάποιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενοι.

  Νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί της Amgen Δραστηριότητες επεξεργασίας
  • Οι επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες της Amgen
  • Η προώθηση και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Amgen
  • Αλληλεπίδραση με το τοπικό προσωπικό της Amgen
  • Συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις και συνέδρια.
  • Απάντηση σε αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες
  • Ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας ως επιστημονικός εμπειρογνώμονας ή ηγέτης στον επαγγελματικό σας χώρο.
  Διαχείριση και συμμόρφωση με μια σύμβαση
  • Καταβολή πληρωμών προς εσάς για υπηρεσίες ή αποζημίωση εξόδων.
  • Παροχή βοήθειας προς εσάς σχετικά με το σχεδιασμό ταξιδιών που σχετίζονται με την επιχείρηση ή τα προϊόντα της Amgen.
  • Διαχείριση της συμμετοχής σας σε κλινικές δοκιμές.
  Συμμόρφωση με τις Νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
  • Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων σχετικών με ασφάλεια: Υπουργικές αποφάσεις Νο ΔΥΓ3α/32221 (ΦΕΚ Νο.1049/29.4.2013) και Νο ΔΥΓ3α/90023 (ΦΕΚ Νο.2485/3.10.2013)
  • Κλινικές δοκιμές: Ευρωπαϊκός Κανονισμός 536/2014
  • Διαφάνεια: άρθρο 66 παρ. 7α και 7β του Ν. 4316/2014 και γνωμοδοτήσεις 5/2016 και 2/2017 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Συγκατάθεση
  • Συμμετοχή σε διαδικτυακές έρευνες και υπηρεσίες ή εφαρμογές
  • Συναίνεση την οποία παρέχετε στους τρίτους παρόχους μας (π.χ. Cegedim)
  • Διαφάνεια όπου η τοπική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται
 • 3. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε;

  Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες, η Amgen μπορεί να επεξεργαστεί:

  • Το όνομά σας
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ο αριθμός τηλεφώνου
  • Τις επαγγελματικές πληροφορίες σας, όπως τομείς ειδίκευσης και εμπειρία
  • Ημερομηνίες και σύντομη περίληψη αλληλεπιδράσεων με τους αντιπροσώπους πωλήσεων ή το ιατρικό προσωπικό της Amgen
  • Οικονομικές και τραπεζικές πληροφορίες, αλλά μόνο εφόσον απαιτείται για την εξόφληση υπηρεσιών, ή την αποζημίωση των εξόδων σας.
  • Επαγγελματικός αριθμός μητρώου
  • Το αίτημα που έχετε υποβάλει και οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτού του αιτήματος (π.χ. ημερομηνία ταξιδιού για το Συνέδριο)
 • 4. Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες για εσάς;

  Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες, σε αυτές τις πληροφορίες μπορούν να έχουν πρόσβαση:

  • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Amgen ή των αντιπροσώπων της που ενεργούν για λογαριασμό της Amgen, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Κανονιστικές αρχές και επιτροπές δεοντολογίας ή άλλα τρίτα μέρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες ως φορείς επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της Amgen (για παράδειγμα, εταιρείες ταξιδίων ή οργανισμοί κλινικών ερευνών), και
  • Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Amgen (για παράδειγμα, άλλες φαρμακευτικές εταιρείες), αλλά μόνο εφόσον έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • 5. Πού γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών σας;

  Η Amgen είναι μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Amgen διατηρεί κέντρα δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Amgen μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Amgen παγκοσμίως.

  Οι διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών εκτός Ευρώπης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ανεξάρτητα από το πού συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας στοιχεία, η Amgen διατηρεί και διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τις κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία των πληροφοριών σας.

  Οι διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών μεταξύ της Amgen και των οντοτήτων του ομίλου της τηρούν τους ισχύοντες νόμους και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας (ΔΕΚ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΔΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής καταγγελίας σχετικά με οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά παραβίαση των ΔΕΚ, παρακαλώ επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.amgen.com/bcr/.

  Παραλήπτες Διασφαλίσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε χώρες που δεν είναι δηλωμένες ως επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιπλέον πληροφορίες

  Ο όμιλος εταιρειών της Amgen

  Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανονισμοί της Amgen

  Για πληροφορίες σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (ΔΕΚ) της Amgen ή για να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά παράβαση των ΔΕΚ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.amgen.com/bcr/ .

  Προμηθευτές που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Amgen.

  Πρότυπες Συμβάσεις (Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες) σε έντυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  Για πληροφορίες σχετικά τις Πρότυπες Συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των Πρότυπων Συμβάσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Πρότυπων Συμβάσεων από την Amgen, επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Amgen στο privacy@amgen.com

 • 6. Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας;

  Η Amgen επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων και κανονισμών.

  Τα κριτήρια που ακολουθούνται καθορίζονται από:

  • Το σκοπό των συλλεγόμενων στοιχείων και εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  • Το λόγο συλλογής των δεδομένων : π.χ. σε περίπτωση συγκατάθεσης, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.
  • Τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης που προβλέπονται από τις συμβατικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

  Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη επεξεργασία, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Amgen στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@amgen.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Amgen Hellas, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 151 24, Αθήνα.

 • 7. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε;

  Για αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@amgen.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Amgen Hellas, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 151 24, Αθήνα.

 • 8. Ποιο είναι το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων;

  Σύμφωνα με το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε στην Amgen σε μια μορφή που είναι δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα.

  Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μπορεί να ασκηθεί επικοινωνώντας με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Amgen στο privacy@amgen.com

 • 9. Πώς μπορείτε να καταθέσετε μια καταγγελία σε μια αρχή Προστασίας Δεδομένων;

  Ο σύνδεσμος του ιστότοπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο http://www.dpa.gr/. Εκεί περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες.

 • 10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων;

  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@amgen.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Amgen Hellas, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 151 24, Αθήνα.

Ενημερώθηκε: Οκτώβριος 2023